За платформата

Кои сме ние

Shop with a cause, Make a difference!

The online Platform “DarPazar” is a place where you can find goods, products and services that are sold by social enterprenuers with the aim to generate income that will help them achieve their missions. Buying from them you support a specific personal story, idea, development. Each purchase is part of a sustainable solution for a better social environment where everyone can succeed.

The mission of DarPazar is to help small and large social entrepreneurs to reach out to the wider community. To be brave, to share what they are doing, to seek and find people who are ready to support important causes.

In Bulgaria a lot of stories can be told about successful social entrepreneurs, who are involved not only in making business but making it with a cause- that supports others in need, or the preservation of the nature and our joint development in general. The Accenture Bulgaria and the Bulgarian Center for Not-for-Profit Law teams choose to tell those stories through an online shop that offers the products and services produced by social entrepreneurs for whom each purchase means support and brings compassion to their causes.

Accenture is a leading international company that offers a wide range of services and solutions in the following categories: strategies, consulting, digital services, technologies and operations. With its long experience and specialized knowledge in areas of more than 40 industries in all business sectors, Accenture works within the crossing point of business and technologies in order to help its clients to improve their performance and to create table added value. With around 469 000 employees in more than 120 countries, the company is a leader in the innovations that improve the way people live and work. More information you can find on www.accenture.com.

The Bulgarian Center for Not-for-Profit Law (BCNL) is a civil society organization which mission is to support the development of an enabling environment for non-profit organizations in Bulgaria, so that people can freely enjoy their right of association and to develop their initiatives. We had helped more than 4000 NGOs with trainings and consultations. One of our programs is the NGO Entrepreneurship Program that fosters mission related economic activity as a way for the civil society organizations to achieve sustainable solutions for crucial social problems. You can find more on www.bcnl.org
 

socialno predpriemachestvo

Create. Develop. Sell. Support. Succeed.

These are the five most important words for every social entrepreneur.
Social entrepreneurship is a successful model for making a change – in human lives, communities, nature as it is a mission related economic activity that aims to achieve purposes of great importance for the society.
 

 

Кои сме ние

Пазаруваш с кауза, Даряваш смисъл!

Онлайн платформата „ДарПазар“ е място, на което можете да намерите стоки, предмети, услуги, които социални предприемачи предлагат, за да постигнат своите мисии. Ако си купите от тях, ще подкрепите конкретна човешка съдба, идея, развитие. Всяка покупка е част от устойчиво решение за по-добра среда, в която да успяваме всички. 

Mисията на „ДарПазар“ е да помага – на малки и големи социални предприемачи да стигат до повече хора. Да са смели, да разкажат за това, което правят, да търсят и намерят хората, които са готови да се свържат със смислени неща, които да подкрепят. 

В България могат да бъдат разказани истории на успели социални предприемачи, които са ангажирани не само да правят бизнес, но той да е с кауза – която подкрепя други в нужда, опазването на природата или въобще съвместното ни развитие. Екипите на Аксенчър България и Български център за нестопанско право си поставиха за задача да „разкажат“ чрез онлайн магазин за продуктите и стоките, които са произведени от социални предприемачи и за които всяка покупка значи подкрепа и съпричастност към каузите им. 

Аксенчър (Accenture) е водеща международна компания, която предоставя широк спектър от услуги и решения в категориите: стратегии, консултиране, дигитални услуги, технологии и операции. Със своя дългогодишен опит и специализирани умения в повече от 40 индустрии и всички сектори на бизнеса, Аксенчър работи в пресечната точка на бизнеса и технологиите, за да помогне на своите клиенти да подобрят представянето си и да създадат устойчива добавена стойност. С около 469 000 служители в повече от 120 държави компанията е лидер в иновациите за подобряване на начина, по който хората живеят и работят. Повече информация за компанията можете да намерите на www.accenture.com.

Български център за нестопанско право (БЦНП) е гражданска организация, чиято мисия е да подкрепя развитието на средата за неправителствените организации в България, да могат хората свободно да се сдружават и да развиват инициативите си. Организацията е помогнала на повече от 4000 организации да бъдат обучени и консултирани. Една от програмите на БЦНП е „Предприемачество за нестопански организации“, която насърчава и подпомага развитието на бизнеса с кауза като един от начините за постигане на устойчивост в решенията, които гражданските организации дават на значими социални проблеми. Повече можете да видите на www.bcnl.org.