Сдружение "Паралелен свят"

гр. Пловдив, ул. Родопи 70
paralelen_sviat@abv.bg

Предприятия

Виж всички

Сдружение „Паралелен свят“ е родителска организация, учредена 2010 г. като Сдружение с обществено полезна дейност.

Сдружението започва своята дейност от самото си създаване и е пълноправен член на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения /БАЛИЗ/. Предметът на дейност на сдружението е обединяването на усилията на своите членове за защита на хората с различна степен на увреждане при интеграцията им в обществения живот.

Целите на Сдружението са:

  • Да оказва подкрепа на хората с различна степен на увреждане при интеграцията им в обществения живот;
  • Да съдейства за улесняване достъпа до образование, обучение и трудова реализация на хората с увреждания;
  • Да работи за ефективно упражняване на правата на децата и възрастните с увреждания;
  • Да утвърждава ценностите на гражданското общество и насърчава толерантността към различията, съпричастието и позитивното отношение към хората в неравностойно положение;
  • Да съдейства за оптимизиране на взаимодействието между местни власти, институции, неправителствени организации, медии, граждани за подобряване качеството на живот на хората с увреждания;
  • Да създава възможности за организиране и осмисляне на свободното време на децата и младежите.